کشمیری ساجده
آرشیو
جمعه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1384
اراضی کم درخت

کو   تا دور بزند آفتابی به نشان دادن دم گنده موشی ترسیده

در اراضی کم درختِ پر سبز

خواب کردم   تو جنگ کردی          همه جا سفید کرد

تنه ای   در بشود به جدایی پل    تاب بیاورد از روی دو فاض

بیشتر بکش

دعوت نخی را از پهلو

نمی رود از روی هر چه سنگ بگوید     بس تا گم کرده دویدم   

ریخت برفی گلوله   پر همه شان    از فشار فوقانی اجتماع

به دار دست

خیس کرده ام به رو هِشتِ پگاه

به نزدیکی سه باری 

اسب آمد   با ران آمد

ران  با سر به شام رفته جلوتر

ترا  من   جبیلی

بیفت  دور همین دور

کوب کوب آی!

دود دارد 

لب های پر از سه زارینی    به حرف     بیاورد سر سرخی بیرون


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد