کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1384
تو باز نبودی یا کوچک تر پرنده


از گل تا گل به رد شدن مگس در هوای وز مطبوع   از دید او   بستگی نامفهوم دارد جای نرم زیر اندازد جدا از جوارح سر گذاشته ای روی فصل داغ کرده با بزرگی لیوان   آب را بکش    به هیچ تا درجه یونجه داری یراقان نشان ندارد       دستم را تند کرده     بعد از دهانش خدای موش ها به تر می دواند     آبی که از تو می ریزد هندوانه 
زمین می خورد    تازه چند از بغل هر اندازه که نیست واپس بیا      پاره ای لب هسته اگر بوفالو محیطش باشد       به خیلی آیت بودن تشکیل حد ازاوقول به تا آخرم ناسزا می بندی         زیر شلواری که پشت در
می تواند غیب بزند   
با خود خوردن ناخوشی می آورد   از      استخوان زردی تا واحدی که پشت آن به سواره
می آید از خاکی مخالف در آمد داشت که به گوش یورو نچسپید     تمام دایره ی پرتقال     از دور ماهه ای گرفته   
 قهوه به تر بداند از کجای دریافت ممکن است روده ها از خود بافیده باشند        این سمت ها هلو یک چیز مغز دار از دهان نمی دهد      به تصور زنجیر چرخ داشتن با مرکب سفید واجم       وصلت نمی دهد تو ردی برو از یافته ها حساب در بیار به فشارم در جهنم بغلم کن
آب نارم بریز از کله سر


ترا با پوست که بزنند لخت شبیه من می شوی در چارچوب این وصلت سر نمی گیرد به در گیری دسته


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد