کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1384
اعلامم به دار

هر چه پیش آمد         دستی کارد می گیرد    ریز با تماس گلبولی   

نوعی آمیزش به خوش آینده می خورم     با شکل خروجی محلول اجرای یات     

اعجاب پرانگیزم از منگنزو سولفات   رها از هر چه سنگ به اندازه برداشته تا رفته روی هم    

بپریده از اسقف  به شکل ریخته تک آملی حجیم       

رابطه ی خونی         به موقعیت آمدنم را متشکل از بسته گی خوردن دل از خرابی جهنم     اعلامم می خواند    به داد از سرا های مقیم مرکز     بکشد به فرم

در روز وسط همه ریشی ها خندیده شد       سرسری روی دوخت درشت

به دشتی ناخن در پوست گندمی بلند از کشیده ی زرد لاک به خونت  

آکند از سر از باز خدمت زدن در محله ی اعزام ارثی می داند     بالا خوردنی  

با خود را از ساق پایین شته نگاهش می برد ایستاده     

به اول زرد آمده ی نحیف ماه از کمرکوه در گردش       وضعیتی ایجاد داشت

با جن جالیانی از سطح ابزار ساطح       به کنار

جو آنی ام گرفته با کشیدن تو به خاک          بیفتد تا پای پشت زیر از بالا شد شاخ گاو چشم

به جسم گرمی ام شده            در گوشی/موشی سوراخ         چاهی به تو حالت است     

به حال گیرانی دن      چاقی مگس سبز از معده می آیدصدای پرش     

گوش بکشد به زراعت یونجه   می جواند در پوز بزی ناشتا زن


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد