کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 5 تیر‌ماه سال 1385
به لندنی دور تر تر

در جای کدام رفتن ایست آده ام و تماشا نیستی رو به روی لندنی چند آفتاب ندیده

گذر آمد میلی بلند به تنگی دره ها نمی شوی مییییییییییییسسسسس یو تا نرفته

ریل های بلندی بسته به سینه قفس جهانی را تن کنی من در آورد

دیدن تو واجب شد با شعاع آخر دایر از قورت باغه ای سبز چشم گوش کر برای ماده

خارج از انته ها تو به خشک در بخش آخر تر واسطه گری گریز به گذر برف خورده

پا دارد به جهت گیری میل فارغ بیاد       ورم گیر     با ستم

دربافت تازه ی ماهی به فاصله هر چه می خورم خار است  مهیب

سردی گرفته پاپپپپپپپپپپپپپپ های که بفرست آده ای و درد نمی خورد

بو

می آید

هر چه معده دارد بسته گی همی اثر با اشاره دراز انگشت       برگیرم

شرایت هر آیتی که بیارد    چشمش را نمی خورم 

 

           


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد