کشمیری ساجده
آرشیو
چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1384

من تشرم به هفت توک الیه با خودی ام به ولع به خونی

 

افتاده از اسم شدن به در حوالی بابل دردش گرفت

از هفت ماهه ای لزج  

با جفت زیر پیکره ی خدای به ترکیب عاج

شکلی آورد پشت داده به بندر

خالی از نشیمن گاه های وارداتی

تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد