کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1387
با بدونی عنوان

دست های لندن ام باز اند که باد نمی برد امی در تند کرده شده

همی امارت بنای سه بار تا ماندنم می زند    می زن اد در گوش کرام چنگ در موی نه سیاه ام    

مال کتک ام         در دهان باز فرو داده         

شیار دره ها یک راه اند با هزار جور خم ابروی گشاد گشاد

چاک و لاک ام به لای تیغ و خار خارکی ها

گودی ها

فرو تو می برد

به رند

جای که رنده شده ها می رانند در اندازه ی برش یقه

حرف می جهد از دیوار     جهت قبله نیست در نمای بیرونی شکم

قد بلند تو بلند روی تو پا بلند

شعاع خیابان پیدا می شود در وسط آفتاب    

دماغ زندگی می دهد در حجله ی سوم کس

به خند     در ابر حرکتی نیمه باهار    

جریان ها از راه پشت بام هم به ساختمان های دور می رسد     

با منبع آب های خاموش .


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد